Informacja ws. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)

1. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcę przekazać Państwu kilka informacji:

  • Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych oraz informacji dotyczących aktywności w sieci, a także na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Państwu jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.

2. Administratorem Państwa danych jest firma: 3D PROJEKT PRZEMYSŁAW KOWALCZYK, z siedzibą: ul. Sasankowa 5/1, 20-537 Lublin, (NIP: 712-266-16-57; REGON: 061250614) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: 3dprojekt@superbox.pl dalej zwana Administratorem.

3. Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu:

  • przedstawienia oferty wykonania usługi w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO,
  • dla zawarcia i wykonania umowy w tym: zapewnienia należytej jakości usług, weryfikacji poprawności umowy – przez cały czas trwania współpracy, dla obsługi procesu reklamacyjnego – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
  • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych np. wystawienie, księgowanie i przechowywanie faktur vat oraz innych dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a administratorem (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • w celu marketingu produktów i usług własnych poprzez przesyłanie pocztą zwykłą, a także (pod warunkiem uzyskania stosownej zgody wymaganej odrębnymi przepisami) przekazywanie drogą elektroniczną i telefoniczną, informacji o promocjach, nowościach, usługach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni.

4. Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

5. Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

6. Dane nie będą przekazywane do osób i państw trzecich.

Celem realizacji swoich praw, proszę o kontakt pod adresem: 3dprojekt@superbox.pl

Administrator przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.